Livsnära smågrupperDe första kristna möttes regelbundet till mindre samlingar förutom då man möttes i templet. Vi vill betona den lilla gruppens betydelse i Höglidenkyrkan. Den utgör en viktig del i att vara församling.
Givetvis firar vi gudstjänst i kyrkan varje söndag!
I Paulus brev framgår det tydligt att husgrupperna inte bara var en bland allt annat de gjorde. Man var församling när man möttes i hemmen.

I Höglidenkyrkan blir den Livsnära gruppen (den lilla gemenskapen), servicegruppen (arbetsgemenskapen) och gudstjänsten (den stora gemenskapen) tre delar som vill berika ditt liv som kristen och medlem i församlingen.

Varför gå med i en grupp?

Du kommer att förstå Bibeln bättre genom den lilla gruppen.
Om du lyssnat till en predikan eller bibelundervisning och velat säga: ”Stopp vad menar du med …”? eller ”Jag förstår inte!”, då är en smågrupp bra för dig!
Predikan och undervisning är en-vägs-kommunikation – du lyssnar och talaren talar.
Den har sin givna plats, men är inte särskilt effektiv när det gäller att tillämpa det som sägs.
I en liten grupp kan du få ställa frågor, samtala om bibeltexter och lyssna till andras erfarenheter av det som du försöker få grepp om.

Bibelord måste bli tillämpbara i ditt eget personliga liv och en hemgrupp ger förutsättningar för det.
Ibland kommer någon och säger, efter en gudstjänst,
”jag skulle vilja samtala vidare om det som sas i dagens gudstjänst.
Det var så mycket att smälta”.

Hemgrupperna använder ibland budskapet från söndagens predikan som ett samtals-underlag.

Du kommer att känna dig som en del av församlingsgemenskapen

Många hemgruppsdeltagare hävdar att det bästa med smågrupperna är den nära relation och vänskap som utvecklas där. Även under veckans gång kan böneämnen delas per telefon och praktiska behov bli bemötta.
Du upptäcker att dina problem inte är så unika – de andra är i samma båt som du! Det är en styrka att veta att andra haft samma bekymmer som du, kanske lärt av dem och mognat andligt på ett sätt som blir dig till hjälp.

Mer än 50 gånger återkommer ordet ”varandra” i Nya testamentet för att beskriva de troendes relation. Det behövs en liten gemenskap av troende för att kunna tillämpa alla dessa fina uttryck som: ”lemmar som är till för varandra”, visa varandar tillgivenhet”, överträffa varandra i ömsesidig aktning”, ”uppmuntra varandra”, ”bär varandras bördor” och ”godta..varandra”.

Du kommer att ha ett bättre skydd om du hamnar i någon av livets kriser

Livet bjuder på överraskningar. En kristen har ingen särskild garanti för att slippa sorg, smärta och sår. Erfarenheten visar att de kristna som har byggt nära relationer i en församlingsgrupp, har ett bättre stöd i kriser än de som saknar en sådan grupptillhörighet.

Det är inte alltid expert-hjälpen vi behöver när livet skakar om oss. Vänner som visar praktisk omsorg, gör små ärenden åt oss eller bara finns till hands är ibland fullt tillräckligt. Många kan intyga det.
I våra grupper försöker vi tänka församlingsgemenskap så praktiskt som möjligt. Det betyder att vi tror på det dubbla bruket av händerna:
Händer som knäpps i bön och händer som sträcks ut till hjälp och stöd.

I hemgruppen som möts regelbundet utvecklas en gemenskap som stärks i kriserna. Det blir naturligt att delge de övriga i gruppen vad som händer i mitt liv just nu. Hela gruppen blir engagerad och börjar tillämpa bibelordet ”bär varandras bördor” (Gal 6:2a)

Den första församlingen, beskriven i Apostlagärningarna, hade från början två fokus: Man möttes i templet (storsamlingen, t ex gudstjänsten) och i hemmen (lilla samlingen, t ex hem-gruppen). Det framgår tydligt, inte minst i Paulus brev, att husgrupperna inte bara var en verksamhet bland allt annat de gjorde. Man var församling när man möttes i hemmen.

I hemgrupperna kopierar vi alltså inte en 2000 år gammal verksamhet.

Vi tror istället att det andliga livet befrämjas och utvecklas när kristna syskon möts i närhet, omsorg, gemenskap och bön, gärna hemma hos varandra. Detta fanns med redan hos den första församlingen och vi vill föra det vidare.

Hur går det till att bli med i en grupp?

Det finns tre vägar in i en hemgrupp.
Om du har vänner och bekanta som redan nu deltar i en hemgrupp kan du få en direkt inbjudan av dem eller att du frågar om du får komma med. Detta är en väldigt enkel och naturlig väg in i en grupp.

Alla hemgrupper har från början uppmanats att hålla en hög beredskap för att ta emot nya deltagare.
Om du inte har några naturliga hemgrupps-relationer kan du anmäla ditt intresse direkt till Höglidenkyrkan. En arbetsgrupp i församlingen har som sin uppgift att placera in nya människor i en grupp.
Efter att du anmält ditt intresse kommer så småningom en inbjudan från din nya grupp.

Ett tredje sätt att få del av hemgruppslivet är att du tillsammans med några andra bestämmer er för att bilda en ny hemgrupp. Nya grupper bildas kontinuerligt och det är strategiskt rätt. Det är viktigt att de nya grupperna anmäls till församlingens expedition och blir registrerade. Därigenom får man del av församlingens gemensamma stöttning i form av ledarträffar, samtalsmaterial och rådgivning.

Vilken hemgrupp passar för mig?

En hemgrupp är alltid bättre än ingen hemgrupp alls. Det betyder att frågan vilken hemgrupp du ska tillhöra, inte är den viktigaste! Men vi försöker att hitta en mix av människor som kan överlåta sig åt varandra och hemgruppens syften.
Grupperna bygger främst på gemenskap och allt som underlättar för oss att bygga nära relationer befrämjar funktionen.

Geografisk närhet till varandra kan va en fördel men inte ett krav.

Följande frågor är en hjälp till att hitta rätt.

Hur ofta kan vi mötas?
Vilka tider passar bäst?
Var befinner jag mig i livscykeln? (småbarns-förälder, student, pensionär osv…)

Har gruppen en särskild profil?

Vad gör en grupp?

En gruppssamling har ett enkelt upplägg som bygger främst på gemenskap. Därför ska samlingen inte likna för mycket ”kyrkans gudstjänst” i sin form. En typisk kväll innehåller en blandning av bibelsamtal, delgivning, bön, förbön för varandra och fika.
För att stärka gemenskapen uppmuntrar vi grupperna att ibland göra något tillsammans, t ex en utflykt, en fest eller bara äta ihop utan något särskilt program. Några grupper med yngre deltagare möter emellanåt grupper med äldre för att lära av varandra.

Kontakta oss gärna via formuläret nedan
Jag vill mera om Livsnära smågrupper:

Från:

Beskrivning: