top of page

Integritetspolicy

Högliden, Pingst Hudiksvall org. nr 8875000674, (Höglidenkyrkan), är ansvarig för behandling av dina personuppgifter som du anger i kontakt med oss. Som gåvogivare, dataanvändare eller medlem är du mycket viktig för oss. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna alltid är skyddade och att behandlingar sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna integritetspolicy beskrivs hur och varför vi behandlar personuppgifter. Höglidenkyrkan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att mejla till info@hoglidenkyrkan.se.

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med kontakt via våra digitala kanaler, gåvokort som du fyller i, epost med personuppgifter eller ger en gåva via vår hemsida. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig efterfrågad service.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in de personuppgifter vi får från dig. Följande uppgifter samlar vi in: Kontaktinformation - Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, Personnummer – Personnummer sätts där det är nödvändigt att ha den informationen, exempelvis vid autogirogåvor. Historik – T.ex., information om avtal och historik över gåvor.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast för det specifika ändamålet som anges och det finns alltid möjlighet till avregistrering, t.ex. för månadsbrev. Laglig grund för behandling av personuppgifter kan vara intresseavvägning eller fullgörande av avtal beroende på ändamålet. Uppgifterna behandlas endast så länge som du är gåvogivare, dataanvändare eller medlem och det finns gallringsrutiner. När uppgifterna inte längre behövs raderas, arkiveras eller avidentifieras de. Se mer om dina rättigheter längre ner i policyn.

Vad gäller som religiös aktör?

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar bland annat om personuppgifter som avslöjar religiös övertygelse, men även exempelvis etniskt ursprung, politisk övertygelse eller hälsa. En del av den behandling vi gör som kyrka hör till denna kategori. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter men det finns undantag som möjliggör behandling av känsliga personuppgifter, till exempel om det finns ett uttryckligt samtycke eller om behandlingen utförs inom ramen för vår verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder. Det är också viktigt att behandlingen enbart rör personer som på grund av våra ändamål har regelbunden kontakt med oss och att personuppgifterna inte lämnas ut utanför vår verksamhet utan ditt samtycke. Dessutom gäller samma principer och bestämmelser som vid all personuppgifts-behandling.

Tredje part

Vi delar aldrig personuppgifter med tredje part.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen, Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi utformar våra IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

bottom of page